คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาคุณลักษณะของพลเมืองดิจิทัล โดยเน้นการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อเรียนรู้และฝึกการสืบค้น ประเมินสารสนเทศ สำหรับนำมาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน รวมถึงเรียนรู้การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสำหรับการจัดการสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม โดยใช้การอ้างอิงและบรรณานุกรม โดยมีการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม และดำรงตนอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถป้องกันตนจากภัยอันตรายเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตเป็นพลเมืองดิจิทัล

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายคุณลักษณะของพลเมืองดิจิทัลและหลักปฏิบัติที่ดีของพลเมืองดิจิทัลได้
  2. ผู้เรียนสามารถกำหนดปัญหาและสืบค้นสารสนเทศด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อกำหนดปัญหา วางแผนและนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้
  3. ผู้เรียนสามารถจัดการความรู้ด้วยการประเมินสารสนเทศ เรียบเรียง และเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมได้ถูกต้อง
  4. ผู้เรียนสามารถนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาภายใต้ข้อกำหนด กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ สิขสิทธิ์และสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมอนส์สำหรับการนำเสนอข้อมูลดิจิทัลได้ถูกต้อง
  5. ผู้เรียนรู้จักวิธีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและสามารถป้องกันตนเองจากภัยในโลกดิจิทัลได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

รายวิชาเพื่อการวิจัยและสารนิพนธ์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
1 Students
4 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การรู้ดิจิทัล”