การสร้างทีมงานเพื่อการพัฒนางานแบบมืออาชีพ

55,269 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดและหลักการของพฤติกรรมกลุ่มทั้งกลุ่มแบบเป็นทางการและกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ โมเดลการก่อตัวของกลุ่ม คุณลักษณะของกลุ่ม ความแตกต่างของกลุ่มกับทีมงาน ประเภทของทีมงาน ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม ปัจจัยที่ส่งผลต่อทีมงาน การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ทักษะที่ต้องใช้ในการทำงาน และการพัฒนางานแบบมืออาชีพ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของพฤติกรรมกลุ่มที่มีผลต่อองค์กร
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการก่อตัวของกลุ่ม และเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่ม
    3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อทีมงาน และบทบาทของบุคลากรในทีมงาน
    4. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการพัฒนางานแบบมืออาชีพ

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
321 Students
63 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การสร้างทีมงานเพื่อการพัฒนางานแบบมืออาชีพ”