คำอธิบายรายวิชา

ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและหน้าที่พลเมือง การดำรงตนในพหุสังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม การสร้างความตระหนักถึงปัญหารอบตัวทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผลประโยชน์สาธารณะและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และการแสดงออกทางการเมืองภายใต้กฎหมาย การสร้างทัศนคติเชิงบวก การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและความเคารพนับถือผู้อื่น โดยเฉพาะเข้าใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นและพัฒนาจริยธรรมและการเป็นพลเมืองในวิชาชีพ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  699 Students
  44 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเป็นพลเมือง”