คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาชุมชนไอดอล (Idol Community) รายวิชาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ผู้นำชุมชนมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ตลอดจนมีการเพิ่มพูนความรู้ ได้เข้าใจถึงกระบวนการคิดที่เป็นระบบ รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ถูกต้อง และมีความเสี่ยงน้อยที่สุดในการบริหารจัดการชุมชน รวมถึงทักษะการประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป รายวิชาชุมชนไอดอล (Idol Community) จึงเน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับทั้งความต้องการและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยจะเน้นที่การใช้ภูมิปัญญานำไปสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการฝึกทักษะที่เป็นฐานรากด้านการบริหารจัดการ การรวบรวมองค์ความรู้ การต่อยอดและเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ด้วยตัวอย่างการบริหารจัดการของปราชญ์ชุมชน เช่น การบริหารจัดการน้ำชุมชนของชุมชนหมู่บ้านลิ่มทอง การบริหารจัดการป่าชุมชนบุรีรัมย์ การบริหารจัดการชุมชนตำบลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ การบริหารจัดการชุมชนแอดอัดเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และการบริหารจัดการชุมชนในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการบริหารจัดการของชุมชนต่างๆ ในสังคมไทย อันจะเป็นการนำไปสู่ความตั้งใจ ความเชื่อมั่น และการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  226 Students
  51 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ชุมชนไอดอล (Idol Community)”