กฎหมายคุ้มครองแรงงานพื้นฐานที่ควรรู้

Labour Law: “Basic labour laws you should know”
0 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ กฎหมายคุ้มครองแรงงานพื้นฐาน กล่าวคือ กฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้างองค์การของนายจ้าง และองค์กรของลูกจ้าง รวมทั้งมาตรการที่กำหนด ให้นายจ้าง ลูกจ้าง และ องค์กรดังกล่าวต้องปฏิบัติต่อกันและรัฐ ทั้งนี้เพื่อให้การจ้างงาน และการใช้งาน การประกอบกิจการ และ ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นไปโดยเหมาะสม ต่างได้รับประโยชน์ตามสมควร

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  0 Students
  1 Course

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “กฎหมายคุ้มครองแรงงานพื้นฐานที่ควรรู้”