กฎหมายอาญา:ภาคทั่วไป

Criminal: General
7,809 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๑ บทบัญัติทั่วไป หลักความรับผอฝิดทางอาญา การกระทำโดยเจตนา การกระทำโดยประมาท อำนาจในการกระทำทางอาญา หลักกฎหมายยกเว้นโทษและลดหย่อนโทษทางอาญา การกระทำความผิดหลายคน การพยายามกระทำความผิด

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ หลักการและทฤษฎีที่สำคัญในหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป ได้อย่างถูกต้อง
    2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาข้อกฎหมายตามหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวล กฎหมายอาญา ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป ได้อย่างถูกต้อง

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
63 Students
8 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “กฎหมายอาญา:ภาคทั่วไป”