กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับผู้บริการสุขภาพ

Criminal Law and Civil and Commercial Law for Healthcare Workers
5,642 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการและแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป สาระสำคัญของกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพผู้บริการสุขภาพ ความรับผิดทางกฎหมายจากการประกอบอาชีพ ผู้บริการสุขภาพ ประเด็นกฎหมายที่ผู้บริการสุขภาพต้องระมัดระวังขณะปฏิบัติหน้าที่

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการและแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปได้
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายสาระสำคัญของกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพผู้บริการสุขภาพได้
    3. ผู้เรียนสามารถอธิบายสาระสำคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพผู้บริการสุขภาพได้
    4. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรับผิดทางกฎหมายจากการประกอบอาชีพผู้บริการสุขภาพได้
    5. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ประเด็นกฎหมายที่ผู้บริการสุขภาพต้องระมัดระวังขณะปฏิบัติหน้าที่ได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
130 Students
29 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับผู้บริการสุขภาพ”