กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาในสื่อสังคมเพื่อการจัดการแบรนด์ออนไลน์

Social Media Content Marketing Strategy for Online Brand Management
1,783 Enrolled
7 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาได้แก่ การสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการจัดการชื่อเสียงแบรนด์ทางสื่อออนไลน์ (Online Brand Reputation Management) การพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค (Consumer Engagement) ต่อแบรนด์ออนไลน์ การจัดการผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดออนไลน์ (Online Influencer Management) ครอบคลุมถึงการสร้างชื่อเสียงในด้านดีเพื่อให้ผู้คนรู้จักกับแบรนด์และรู้สึกถึงแบรนด์ในทางที่ดี การควบคุมชื่อเสียงในด้านไม่ดีที่ปรากฏออกมาในสื่อสังคมออนไลน์

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึง (Identify) การสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการจัดการชื่อเสียงแบรนด์ทางสื่อออนไลน์ (Online Brand Reputation Management) การพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค (Consumer Engagement) ต่อแบรนด์ออนไลน์
    2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย (Describe) กระบวนการจัดการชื่อเสียงแบรนด์ทางสื่อออนไลน์ การจัดการผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดออนไลน์
    3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ (Create) กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมสำหรับตราสินค้า
    4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมิน (Evaluate) กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมสำหรับตราสินค้า

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
17 Students
13 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาในสื่อสังคมเพื่อการจัดการแบรนด์ออนไลน์”