การคิดเชิงระบบ

System Thinking
10,567 Enrolled
12 hour

คำอธิบายรายวิชา

การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking ) ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที่มา และธรรมชาติของการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงระบบกับองค์กรการเรียนรู้ การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหา การนำหลักการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่างๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่างๆ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย หลักการ ความสำคัญ และธรรมชาติของการคิดเชิงระบบได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดทฤษฎีระบบได้
  3. ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบได้
  4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจัยสาเหตุของปัญหา ค้นหารูปแบบ และความเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุ กับผลของปัญหาได้
  5. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหาในลักษณะต่างๆได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยบูรพา


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
10 Students
1 Course

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การคิดเชิงระบบ”