การจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ หัวข้อ การบริหารงานสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน

Primary Health Care Management
1,702 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการ แนวคิด และพัฒนาการของบริการสุขภาพปฐมภูมิ คุณลักษณะของบริการสุขภาพปฐมภูมิ กระบวนการและกิจกรรมการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ การควบคุมคุณภาพบริการสุขภาพปฐมภูมิ และการประเมินผล ทั้งนี้ในให้ข้อกระบวนการและกิจการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ จะกล่าวถึงการให้ดูแลผู้ป่วยทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของภัยพิบัติได้
  2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการบริหารวิกฤติการณ์ได้
  3. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายวิธีการคัดแยกผู้ป่วยได้
  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการประเมินอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นได้
  5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายการออกแบบการบริหารวิกฤติการณ์ตามความรุนแรงของภัยพิบัติได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
1 Students
1 Course

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ หัวข้อ การบริหารงานสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน”