การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว

Cultural Management for Tourism
3,445 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาการจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว เป็นวิชาที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนำวัฒนธรรมมาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งทางฝั่งนักท่องเที่ยว และฝั่งเจ้าบ้าน โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ทั้งเชิงวิชาการและเชิงการจัดการ ดังต่อไปนี้ 1. นิยามและความหมาย เนื้อหาในส่วนนี้กล่าวถึงความหมายของวัฒนธรรมในบริบทของการท่องเที่ยว รวมถึงคำศัพท์และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำไปใช้ในการเรียนรู้ด้านการจัดการต่อไป 2. องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื้อหาในส่วนนี้กล่าวถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่ทำให้เกิดระบบของการท่องเที่ยว อาทิ ทรัพยากรท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว การจัดการ รวมทั้งนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ด้วย เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ปละโบราณคดี การท่องเที่ยวเยี่ยมชมประเพณีวัฒนธรรมพื้นถิ่น เป็นต้น 3. การจัดการด้านการท่องเที่ยว เนื้อหาในส่วนนี้กล่าวถึงการจัดการด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาและป้องกันผลกระทบจากการท่องเที่ยว การอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว การสื่อความหมายวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว การตลาด และการจัดการแบบบูรณาการ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถ อธิบายความหมายของวัฒนธรรมในบริบทของการท่องเที่ยวรวมถึงคำศัพท์อื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ผู้เรียนสามารถ อธิบายองค์ประกอบของรูปแบบการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
  3. ผู้เรียนสามารถ อธิบายแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
  4. ผู้เรียนสามารถ นำความรู้ที่ได้รับมาใช้เสนอแนะแนวทางในการจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
699 Students
44 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว”