การจัดการสื่อสังคมออนไลน์ และการตลาดเชิงเนื้อหาบนพื้นฐานของข้อมูล

Data-driven Social Media Management and Content Marketing
1,565 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาได้แก่ ความเข้าใจภาพรวมของ Social Media การใช้งาน Social Media Platform เพื่อการสื่อสาร การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย หลักการคิดและสร้างสรรค์เนื้อหาบน Social Media กระบวนการการทำการตลาดดิจิทัล กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ การวัดผลการตลาดดิจิทัล การนำข้อมูล มาเล่าเรื่อง ตั้งแต่การเตรียมตัว การเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล และการเล่าเรื่องข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization)

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึง (identify) ความสำคัญของการจัดการสื่อสังคม และการตลาดเชิงเนื้อหาบนพื้นฐานของข้อมูล
    2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย (describe) กระบวนการหลักการในการนำข้อมูลมาใช้ในการสื่อสารการตลาดเชิงเนื้อหาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
    3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ (create) แนวทางการสื่อสารการตลาดเชิงเนื้อหาโดยใช้ข้อมูลเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค
    4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมิน (evaluate) แนวทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
17 Students
13 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การจัดการสื่อสังคมออนไลน์ และการตลาดเชิงเนื้อหาบนพื้นฐานของข้อมูล”