การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาดในยุคโลกาภิวัตน์

5,505 Enrolled
0 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา “การจัดการเชิงกลยุทธ์ และการตลาดในยุคโลกาภิวัตน์ ” จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงเรื่องราวต่าง ๆ ดังนี้

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การกำหนดกลยุทธ์ การดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจ การควบคุม การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และการกำหนดแผนสำรอง
    2. แนวคิดการจัดการการตลาดสมัยใหม่ การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ แนวคิดการตลาด การตลาดระดับพื้นที่ หรือระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับโลก การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์การตลาด และการตลาดเชิงรุก การขยายตลาดสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
226 Students
51 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาดในยุคโลกาภิวัตน์”