การจัดการเรียนรู้เสริมภาษาอังกฤษด้วยเกมออนไลน์

Online Games Enhanced English Language Learning
3,049 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

จำแนก แยกแยะ เกมออนไลน์เพื่อใช้เป็นสื่อการสอน ความรู้เบื้องต้นทางด้านการใช้เกมออนไลน์ในสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กระบวนการประยุกต์เกมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การใช้เกมออนไลน์ในการเพิ่มความสามารถทางภาษาอังกฤษ และ การวิเคราะห์เพื่อเลือกเกมออนไลน์ไปใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถ อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมออนไลน์เพื่อใช้เป็นสื่อการสอน
  2. สามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่เป็นปัจจุบันในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
  3. สามารถจำแนก แยกแยะ ประเมิน และ วิเคราะห์ เกมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
  4. สามารถประยุกต์ใช้เกมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
  5. สามารถออกแบบการเรียนรู้ สื่อการสอนและทำการวิจัยจากเกมออนไลน์

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
321 Students
63 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การจัดการเรียนรู้เสริมภาษาอังกฤษด้วยเกมออนไลน์”