การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

Individual Development Plan
8,138 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิด หลักการ ลักษณะ และความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล แผนพัฒนารายบุคคลกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ กระบวนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล และการประเมินความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์บทบาทของแผนพัฒนารายบุคคลที่มีต่อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกำหนดสมรรถนะที่ตนเองจำเป็นต้องพัฒนา
    3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการประเมินที่เหมาะสมกับการพัฒนาตนเอง

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
233 Students
23 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล”