การจัดเตรียมเนื้อหาสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์

Content Preparation for Social Media Platforms and Website
1,244 Enrolled
7 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาได้แก่ 2 ส่วนหลัก ส่วนแรก ได้แก่ การสร้างสรรค์เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ครอบคลุม ความสำคัญของการสร้างสรรค์เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ เครื่องมือในการหาข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ กลยุทธ์การสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ให้น่าสนใจ และส่วนที่สอง ได้แก่ การสร้างสรรค์เนื้อหาบนสื่อเว็บไซต์ (Website) ครอบคลุม การใช้ข้อมูลเพื่อการสื่อสารในระบบ Search กระบวนการพัฒนาระบบ SEO VS SEM ให้ประสบความสำเร็จ การหาข้อมูลเพื่อเสริมศักยภาพการค้นหา ด้วย SEO การออกแบบเนื้อหาด้วยข้อมูลเพื่อกระบวนการซื้อของผู้บริโภค และเทคนิคการปรับแต่ง Website เพื่อการพัฒนา SEO VS SEM

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึง (Identify) การสร้างสรรค์เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งการสร้างสรรค์เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ (Website)
    2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย (Describe) กระบวนการหลักการในการนำข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งการสร้างสรรค์เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ (Website)
    3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ (Create) เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ (Website)
    4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมิน (Evaluate) ประสิทธิภาพของเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ (Website)ได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
17 Students
13 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การจัดเตรียมเนื้อหาสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์”