การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม

Holistic Approach on Aging Care
3,327 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ด้านร่างกาย: ได้แก่ อวัยวะต่างๆ รวมทั้งสายตา, ด้านจิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุ ทั้งตัวผู้สูงอายุเอง บุคคลแวดล้อมผู้สูงอายุ โดยรู้บทบาท/ความยอมรับ ระหว่างกันและกัน การดูแลสุขภาพ ความพร้อมด้านสุขภาพทางการเงิน สิทธิประโยชน์ กฎหมาย หลักประกันสุขภาพ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ด้านสถาปัตยกรรมในครัวเรือน, การมองเห็น ป้าย ฉลาก แสงสว่าง การถนอมสายตา ในยุคอินเทอร์เน็ต รวมทั้งสถาปัตยกรรมสาธารณะ/ ชุมชน สิ่งแวดล้อม: ที่พักอาศัยในบ้าน สถานที่พัก สาธารณะ การจัดการทางการเงินเพื่อการเป็นผู้สูงอายุ ที่มีประสิทธิภาพ การสร้างเสริมอาชีพเพื่อการเพิ่มรายได้ กิจกรรมสันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ งานอดิเรก การเดินทาง การทำบุญ การสังคม การรวมกลุ่ม การสร้างคุณค่าตนเองแก่ครอบครัวและสังคม รวมทั้งเรียนรู้ในการเลือกใช้นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุได้

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้คำแนะนำการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
  2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้คำแนะนำการสร้างเสริมสุขภาวะแก่ผู้สูงอายุได้
  3. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้คำแนะนำด้านอาหารและโภชนาการแก่ผู้สูงอายุได้
  4. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้คำแนะนำการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยได้
  5. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้คำแนะนำการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้
  6. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้คำแนะนำการจัดการการเงินแก่ผู้สูงอายุได้
  7. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้คำแนะนำกฎหมายและสิทธิประโยชน์แก่ผู้สูงอายุได้
  8. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้คำแนะนำการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุได้
  9. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้คำแนะนำการเลือกใช้นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
226 Students
51 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม”