การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล

Validation of Measurement and Evaluation Tools
3,496 Enrolled
15 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดและจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผล การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาค่าความเที่ยงตรง ค่าความเชื่อมั่น ค่าอำนาจจำแนก และค่าความยากง่ายของเครื่องมือวัดและประเมินผล

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนอธิบายแนวคิดและจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลได้
  2. ผู้เรียนสามารถหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัดและประเมินผลได้
  3. ผู้เรียนสามารถหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดและประเมินผลได้
  4. ผู้เรียนสามารถหาค่าความยากง่ายของเครื่องมือวัดและประเมินผลได้
  5. ผู้เรียนสามารถหาค่าอำนาจจำแนกของเครื่องมือวัดและประเมินผลได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
94 Students
11 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล”