การตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน

Digital Marketing for Community Business Entrepreneur
192 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญของการตลาดดิจิทัลต่อผู้ประกอบการชุมชน โดยเนื้อหาการเรียนรู้ครอบคลุมถึงการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน การตลาดดิจิทัล การสร้างและการออกแบบสื่อเนื้อหา จริยธรรมจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิด ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของธุรกิจ และคุณลักษณะของผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการตลาดดิจิทัล การตลาดเชิงเนื้อหา การสร้างเนื้อหา และส่วนประสมทางการตลาด
    3. ผู้เรียนสามารถอธิบายจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
30 Students
27 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน”