คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญ หลักการ แนวคิด การวางแผนการจัดการในการท่องเที่ยวโดยชุมชน การประยุกต์การท่องเที่ยวโดยชุมชนในการพัฒนาชุมชนและกรณีศึกษา

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมาย ความสำคัญ และหลักการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางศึกษาชุมชนเพื่อประเมินศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวได้
  3. ผู้เรียนสามารถบอกกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายการบริหารจัดการและการประเมินผลการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้
  5. ผู้เรียนสามารถบอกแนวทางการเชื่อมโยงและทำงานร่วมกับภายนอกในการท่องเที่ยวโดยชุมชนและกรณีศึกษาที่น่าสนใจได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
141 Students
14 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การท่องเที่ยวโดยชุมชน”