การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

Educational Administration and Educational Quality Assurance
0 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการทำความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ฝึกปฏิบัติดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์และบูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
    2. ผู้เรียนสามารถพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
    3. ผู้เรียนสามารถเลือกออกแบบนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
    4. ผู้เรียนสามารถจัดระบบบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับและประเภทการศึกษา

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
88 Students
30 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา”