การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ

Career Path Management
2,372 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ การบริหารผู้สืบทอดตำแหน่งงาน และการบริหารผู้มีความสามารถสูง แนวทางการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และออกแบบระบบการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ การจัดทำระบบสมรรถนะให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพสำหรับพนักงานกลุ่มต่างๆ และหลักเกณฑ์ และแนวทางการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (talent)

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ การบริหารผู้สืบทอดตำแหน่งงาน และการบริหารผู้มีความสามารถสูง
  2. ผู้เรียนสามารถออกแบบ และจัดทำระบบสมรรถนะให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ เพื่อใช้ในการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ
  3. ผู้เรียนสามารถออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในระบบการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพตามโครงสร้างองค์กร หรือ Succession Management
  4. ผู้เรียนสามารถประเมินบุคคลและจัดทำแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพสำหรับพนักงานกลุ่มต่าง ๆ
  5. ผู้เรียนสามารถกำหนดกลไกและแนวทางทางการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
105 Students
16 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ”