การบริหารจัดการแผนงานเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี

AIDS, STIs and HBV & HCV Program Management
0 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรการฝึกอบรมการบริหารจัดการโครงการเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระดับชาติเป็นหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้จัดการหรือผู้ประสานแผนงานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระดับประเทศ เขต และจังหวัด ให้มีความรู้รอบด้านในการวิเคราะห์และจัดทำ 1.นโยบายและกลยุทธ์การดำเนินงาน 2.การออกแบบแผนงานเพื่อยุติปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 3.การบริหารแผนงานโครงการ 4.การติดตามประเมินผล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ และขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการต่างๆ ของหน่วยงานในระดับพื้นที่รับผิดชอบไปในทิศทางที่จะมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ภายในปี 2573 ตามเป้าหมายของประเทศและโลก เนื้อหาการเรียนรู้จะประกอบด้วย ชุดฝึกอบรมรวมทั้งหมด 8 ชุด ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มที่ 1 การพัฒนานโยบาย และวิเคราะห์สถานการณ์เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 3 ชุดฝึกอบรม กลุ่มที่ 2 การออกแบบแผนงาน โครงการยุติปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จำนวน 3 ชุดฝึกอบรม กลุ่มที่ 3 การบริหารจัดการและการติดตาม ประเมินผลความสำเร็จจำนวน 2 ชุดฝึกอบรม

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ระบุนโยบายด้านเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในปัจจุบัน
    2. วิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้
    3. อธิบายองค์ประกอบ และขั้นตอนการออกแบบแผนงานและโครงการยุติปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
    4. อธิบายแนวทางการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

กรมควบคุมโรค


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
7 Students
4 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การบริหารจัดการแผนงานเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี”