คำอธิบายรายวิชา

ระบบราชการ ระบบราชการกับการเมือง การแบ่งส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ อํานาจหน้าที่ การดําเนินการตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ หลักการปฏิบัติงานภาครัฐเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การบริหารองค์กรภาครัฐ การบริหารการดำเนินงานบริการสาธารณะ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ และจิตสำนึกในการบริหารภาครัฐBureaucracy system’ bureaucracy and politics, segregation of government service’s duties and government sectors, authorities, state’s policy government service’s working procedures to ensure the most efficient and effective results, public organization administration, the administration of public services, new public management, and public mind for public administration

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  มหาวิทยาลัยนเรศวร


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  321 Students
  63 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การบริหารงานภาครัฐ”