การบริหารโครงการ IT แบบมืออาชีพ

Professional IT Project Management
532 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมายของการบริหารโครงการ IT การวางแผนโครงการ การประมาณการโครงการ เครื่องมือและเทคนิคการบริหารจัดการโครงการ IT ด้วยแผนภูมิGantt เทคนิค PERT และ CPM การติดตามการประเมินผลและการปิดโครงการ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการบริหารจัดการโครงการ IT

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการบริหารโครงการ IT (Understand) ได้
  2. ผู้เรียนสามารถวางแผนและประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ IT (Evaluate) ได้
  3. ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของวิธีการประมาณโครงการ (Analyze) ได้
  4. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคการบริหารโครงการ (Evaluate) ที่เหมาะสมได้
  5. ผู้เรียนสามารถติดตาม การประเมินผล และปิดโครงการ IT (Evaluate) ได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
30 Students
27 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การบริหารโครงการ IT แบบมืออาชีพ”