การประเมินสัญญาณชีพ การใช้ยา และการป้องกันการติดเชื้อ สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ

Assessment, Medication Use, and Infection Prevention for Elderly Caregivers
2,554 Enrolled
15 hour

คำอธิบายรายวิชา

มโนทัศน์เกี่ยวกับการประเมินสัญญาณชีพและการแปลผล การดูแลเมื่อมีไข้ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ การใช้ยา หลักการให้ยา ปัญหาที่พบบ่อยและข้อควรระวังการให้ยา การสังเกตอาการข้างเคียงของยา การให้ยาอย่างสมเหตุสมผล แนวคิดการป้องกันการติดเชื้อ การจัดการสิ่งปนเปื้อนเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อในอวัยวะต่างๆ ของผู้สูงอายุ ฝึกปฏิบัติการวัดสัญญาณชีพ การเช็ดตัวลดไข้ การให้ยา การให้คำแนะนำการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การสังเกตอาการข้างเคียง การล้างมือ การใช้เครื่องมือป้องกันการติดเชื้อ การใช้เครื่องมือป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 และการป้องกันการติดเชื้อในอวัยวะต่างๆ ของผู้สูงอายุ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณชีพได้ถูกต้อง ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการประเมินสัญญาณชีพของผู้ใช้บริการและการแปลผลได้ถูกต้อง ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการวัดสัญญาณชีพได้ถูกต้อง
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายภาวะไข้และการดูแลเมื่อมีไข้ได้ถูกต้อง ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการดูแลในการเช็ดตัวลดไข้ได้ถูกต้อง ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยา และปัญหาที่พบบ่อยและข้อควรระวังการใช้ยาในผู้สูงอายุได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการใช้ยาในผู้สูงอายุ และวิธีการให้ยาแก่ผู้สูงอายุได้ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการให้ยาแก่ผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องตามหลักการใช้ยาได้ ผู้เรียนสามารถให้คำแนะนำผู้สูงอายุเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการสังเกตผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้
  4. : ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อในผู้สูงอายุได้ ผู้เรียนสามารถอธิบายการจัดการสิ่งปนเปื้อนเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อในอวัยวะต่างๆ ของ ผู้สูงอายุได้ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการล้างมือ และการใช้เครื่องมือป้องกันการติดเชื้อได้
  5. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติปฏิบัติการใช้ผ้าปิดปาก-จมูก เสื้อคลุม และถุงมือ ได้ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการใช้เครื่องมือป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในอวัยวะต่างๆ ของผู้สูงอายุได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
226 Students
51 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การประเมินสัญญาณชีพ การใช้ยา และการป้องกันการติดเชื้อ สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ”