การผลิตรายการโทรทัศน์

Television Program Production
1,901 Enrolled
16 hour

คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ ประเภทและรูปแบบของรายการโทรทัศน์ ปัจจัยพื้นฐานของการผลิตรายการโทรทัศน์ กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ แนวทางการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ สาหรับผู้รับชมกลุ่มต่าง ๆ การเขียนบทโทรทัศน์ การจัดแสงและสีสาหรับการผลิตรายการโทรทัศน์ ความสำคัญของภาพและเสียงในงานผลิตรายการโทรทัศน์ การผลิตรายการโทรทัศน์ในและนอกสถานที่ รูปแบบการเผยแพร่ของรายการโทรทัศน์ จริยธรรม การกำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับกิจการโทรทัศน์ การประเมินคุณภาพของรายการโทรทัศน์ และแนวโน้มของการผลิตรายการโทรทัศน์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ได้
  2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อวางแผน/ออกแบบในการรายการโทรทัศน์ได้อย่างเหมาะสม
  3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์และแนวทางการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ สำหรับผู้รับชมกลุ่มต่าง ๆในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจและถูกต้อง
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบการเผยแพร่ของรายการโทรทัศน์ได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของรายการโทรทัศน์และแนวโน้มของการผลิตรายการโทรทัศน์ได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
171 Students
37 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การผลิตรายการโทรทัศน์”