การผลิตวิดีทัศน์สำหรับรายวิชา Thai MOOC

Video Production for Thai MOOC
2,127 Enrolled
8 hour

คำอธิบายรายวิชา

มาตรฐานสื่อวิดีโอใน Thai MOOC รูปแบบการนำเสนอเนื้อหารายวิชาในสื่อวิดีโอ กระบวนการผลิตสื่อ วิดีโออย่างมืออาชีพตามหลัก 3P ได้แก่ ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) ขั้นตอนการผลิต (Production) และขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) รวมทั้งแนวทางการผลิตสื่อวิดีโออย่างง่าย การนำสื่อวิดีโอขึ้นระบบ Thai MOOC และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถบอกลักษณะการนำเสนอเนื้อหาในวีดิทัศน์สำหรับรายวิชา Thai MOOC ได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการผลิตวีดิทัศน์สำหรับรายวิชา Thai MOOC ในแต่ละขั้นตอนได้
  3. ผู้เรียนสามารถวางแผนการผลิตวีดิทัศน์สำหรับรายวิชา Thai MOOC ของตนเองได้
  4. ผู้เรียนสามารถบอกเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตวีดิทัศน์อย่างง่ายสำหรับรายวิชา Thai MOOC ได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางและวิธีการนำวีดิทัศน์ขึ้นเผยแพร่ในระบบ Thai MOOC ได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

ThaiMOOC


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
12 Students
12 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การผลิตวิดีทัศน์สำหรับรายวิชา Thai MOOC”