การผลิตสื่ออีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา

e-Learning Production for Education
4,809 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายของอีเลิร์นนิง และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบที่ต้องคำนึงในการผลิตและพัฒนาอีเลิร์นนิง หลักการถ่ายทอดเนื้อหาและรูปแบบในการออกแบบและพัฒนาในการผลิตเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงประเภทและลักษณะสำคัญของอีเลิร์นนิง และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมและการใช้งานเบื้องต้นสำหรับงานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวทางในการประเมินสื่อการเรียนรู้ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการผลิต เช่น Creative Common เป็นต้น

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวความหมาย องค์ประกอบ และประเภทของอีเลิร์นนิง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับใช้ในการศึกษา
    2. ผู้เรียนสามารถออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนพื้นฐานของหลักการออกแบบสื่อการเรียนรู้ รวมถึงกำหนดประเภทสื่อที่เหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบเนื้อหาและเป้าประสงค์
    3. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงแนวทางในการใช้สื่อ และข้อมูลเพื่อนำมาผลิตเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามหลักการของสัญญาอนุญาติครีเอทีฟคอมมอน (Creative Common)
    4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางการออกแบบสื่อการเรียนการสอน (Instructiona Design) และหลักการในการออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
233 Students
23 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การผลิตสื่ออีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา”