การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : ความคาดหวังของสังคมต่อโฆษณา

Ethical and Creative Online Advertising : Society's Expectation of Advertising
856 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้จะมุ่งเน้นแนวคิดเกี่ยวกับ การผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ที่สร้างสรรค์ ตามกระบวนการสื่อสารการตลาด การสร้างตราสินค้า การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค การกำหนดกลยุทธ์ และช่องทางการสื่อสาร ภายใต้มุมมองของการสร้างสรรค์อย่างปลอดภัย ด้วยกฎหมาย และจริยธรรม ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึง (Identify) แนวทางการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย (Describe) กระบวนการหลักการในการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมิน (Evaluate) การสื่อสารโฆษณาในแง่ความปลอดภัยและสร้างสรรค์และผลกระทบของการโฆษณาที่มีต่อสังคม
  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถผลิต (Create) สื่อโฆษณาออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
6 Students
4 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : ความคาดหวังของสังคมต่อโฆษณา”