การพยาบาลพื้นฐาน

Fundamental of Nursing
4,887 Enrolled
8 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวปฏิบัติและหลักการพยาบาลพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของผู้รับบริการ ความปลอดภัยในหอผู้ป่วย การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการอักเสบติดเชื้อ การบริหารยา การให้สารน้ำ การป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อ การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด การเตรียมเพื่อตรวจวินิจฉัยและการตรวจรักษา การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ประเด็นและแนวโน้มสิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง และฝึกทดลองปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถบอกแนวปฏิบัติและหลักการพยาบาลพื้นฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของบุคลทั้งในภาวะสุขภาพดี เสี่ยง เจ็บป่วย
    2. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการพยาบาลการป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ การตอบสนองการตอบสนองความต้องการพื้นฐาน และความปลอดภัยของผู้ป่วย การดูแลสุขอนามัย การขับถ่ายปัสสาวะ อุจจาระ การให้ก๊าสออกซิเจน การบริหารยา การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ การใส่สายทางจมูกถึงกระเพาะอาหารและการให้อาหารทางสายให้อาหาร การพยาบาลผู้ที่มีบาดแผล การพยาบาลเตรียมผ่าตัด การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยถึงแก่กรรม
    3. ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการพยาบาลในหลักการพยาบาลพื้นฐานต่างๆ ได้
    4. ผู้เรียนสามารถอภิปรายประเด็นปัญหาที่สำคัญในการพยาบาลพื้นฐาน สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
76 Students
12 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การพยาบาลพื้นฐาน”