การฟังพูดภาษาอังกฤษ

Listening and Speaking English
0 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนคำศัพท์ สำนวนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้
    2. ผู้เรียนสามารถเลือกพูดภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานได้ถูกต้อง

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
88 Students
30 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การฟังพูดภาษาอังกฤษ”