การฟัง-พูดภาษาเกาหลี 1-1

Korean Listening – Speaking 1-1
12,626 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

การฝึกการสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันตามบริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ เน้นฝึกทักษะการฟัง-พูดเบื้องต้นเพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และหลักการออกเสียง

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถสนทนาภาษาเกาหลีเบื้องต้นโดยใช้ประโยคและสำนวนอย่างง่ายในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
    2. ผู้เรียนสามารถออกเสียงภาษาเกาหลีได้อย่างถูกต้อง
    3. ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมที่ปรากฏในบทสนทนาและสามารถนำไปปฏิบัติได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
169 Students
17 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การฟัง-พูดภาษาเกาหลี 1-1”