การรู้เท่าทันสารสนเทศในยุคดิจิทัล

Information Literacy in Digital Age
0 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้เป็นการเรียนรู้โดยการรับรู้เกี่ยวกับเนื้อหาแล้วนำมาคิดตาม ซึ่งจะเป็นการนำสารสนเทศที่รับเข้าใหม่ในวิชานี้มาผนวกเข้ากับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เพื่อสร้างจินตนาการของการนำสารสนเทศที่สร้างใหม่นั้น มาฝึกการนำไปใช้ภายในจิตใจตนเอง แล้วเรียนรู้แนวทางของผลกระทบที่เกิดจากการนำสารสนเทศนั้นไปใช้ ซึ่งในช่วงสุดท้ายสามารถกลั่นสารสนเทศที่มีคุณภาพเพื่อนำออกไปใช้จริงได้ โดยเนื้อหาจะประกอบด้วยดังนี้ การเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ การเข้าใจกระบวนการสื่อสารและการรับรู้สารสนเทศของมนุษย์ การเข้าใจสารสนเทศภายในตนเองและสารสนเทศจากภายนอก การเรียนรู้การนำหลักธรรมะมาใช้เกี่ยวกับสารสนเทศ การเรียนรู้การวิเคราะห์และประเมินแหล่งสารสนเทศ ผู้ถ่ายทอดสารสนเทศ เนื้อหาในสารสนเทศ กระบวนการของสารสนเทศ ผู้รับการถ่ายทอดสารสนเทศ และผลกระทบของการถ่ายทอดสารสนเทศ การเรียนรู้ความรอบคอบเกี่ยวกับสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ** รายวิชานี้เหมาะกับบุคคลที่ต้องการจุดประกายความคิดทางสารสนเทศ เนื้อหาเป็นเพียงส่วนประกอบ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้สามารถเข้าใจบทบาทของสารสนเทศที่นำไปประยุกต์ใช้ได้
    2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับสารสนเทศได้
    3. เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสยาม


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
0 Students
1 Course

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การรู้เท่าทันสารสนเทศในยุคดิจิทัล”