การวางแผนกลยุทธ์

Strategic Planning
14,543 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย และความสำคัญของจัดการเชิงกลยุทธ์ ลักษณะสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ แนวคิดและหลักการของการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เครื่องมือทางการบริหารในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ อาทิ McKinsey’s 7S Framework Balanced Scorecard และเทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติการะเมินความคิดสร้างสรรค์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ ลักษณะสำคัญของบริหารเชิงกลยุทธ์และกระบวนการบริหาร กลยุทธ์ได้
  2. อธิบายการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ได้
  3. อธิบายการกำหนดกลยุทธ์ได้
  4. อธิบายหลักการของการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้
  5. บอกเครื่องมือทางการบริหารที่ใช้ในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
233 Students
23 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การวางแผนกลยุทธ์”