การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

Research in Business Information Technology
2,003 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

เนื้อหาประกอบด้วยแนวคิดการทำงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ กระบวนการทำวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณด้วยสถิติเบื้องต้น และช่องทางการเผยแพร่งานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดการทำงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการทำวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนโครงร่างการวิจัย
  4. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการใช้โปรแกรมทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณด้วยสถิติเบื้องต้นได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายช่องทางการเผยแพร่งานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
4 Students
2 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ”