การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

Qualitative Data Analysis in Science Education Research
0 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความเข้าใจพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพในวิทยาศาสตร์ศึกษา การเตรียมข้อมูลเชิงคุณภาพในวิทยาศาสตร์ศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสร้างข้อสรุป และการสร้างความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยเชิงคุณภาพ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในวิทยาศาสตร์ศึกษาได้
    2. ผู้เรียนสามารถเตรียมข้อมูลดิบ (Data preparation) ด้วยการจัดระเบียบข้อมูล ให้รหัส จัดหมวดหมู่และทำดัชนีข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์หรือข้อมูลจากแหล่งอื่นได้
    3. ผู้เรียนสามารถดำเนินการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลเชิงคุณภาพได้ถูกต้องตามกระบวนการ
    4. ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความน่าเชื่อถือ (Credibility) ของข้อมูล และสามารถสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพในวิทยาศาสตร์ศึกษาได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
30 Students
27 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา”