การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ด้วย โปรแกรม MS Excel

Introduction to data analytics using MS Excel
5,188 Enrolled
12 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานสูตรคำนวณและฟังก์ชันในโปรแกรม MS Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลสำหรับสถิติเชิงพรรณนา การสร้างชุดข้อมูลจากแบบสอบถามสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจ การเลือกและสร้างตาราง แผนภาพ/แผนภูมิที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ การประยุกต์การใช้งานคำสั่งจากเมนูใน Data Analysis (Excel Add-ins) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การตรวจสอบการแจกแจงปกติของข้อมูลอย่างง่ายโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและกราฟ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถสร้างชุดข้อมูลจากแบบสอบถามได้
    2. ผู้เรียนสามารถเลือกและสร้างตาราง แผนภาพ/แผนภูมิที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ ด้วยโปรแกรม Excel พร้อมทั้งอธิบายความหมายของกราฟดังกล่าวได้
    3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้สูตรคำนวณ ฟังก์ชันทางสถิติ และคำสั่งจากเมนูใน Data Analysis (Excel Add-ins) ได้
    4. ผู้เรียนสามารถตรวจสอบการแจกแจงปกติของข้อมูลอย่างง่ายได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
171 Students
37 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ด้วย โปรแกรม MS Excel”