คำอธิบายรายวิชา

กฎหมายเกี่ยวกับการหมั้น การสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา การสมรสที่เป็นโมฆะ การสิ้นสุดการสมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เข้าใจถึงหลักการและจุดมุ่งหมายซึ่งมีลักษณะพิเศษของกฎหมายเกี่ยวกับการสมรส และเห็นความสำคัญของการสมรสที่มีต่อสถาบันครอบครัว
    2. สามารถวิเคราะห์ หรือวินิจฉัย ข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับการสมรสได้
    3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการลดความขัดแย้งและลดปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการสมรสได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
30 Students
27 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การสมรสตามกฎหมายไทย”