การสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร

2,077 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้ความเข้าใจ ความหมายเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ความหมายของความผูกพันต่อองค์กร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร รวมถึงความสำคัญและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขาดความพึงพอใจในการทำงาน และความผูกพันของพนักงาน แนวคิด กระบวนการ ขั้นตอนและการสร้างความผูกพัน และการประเมินผลความผูกพันองค์กรด้วยเครื่องในการวัดและประเมินความผูกพันองค์กร และกลยุทธ์การสร้างความผูกพันในองค์กรและดำเนินการอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการสร้างความผูกพันในองค์กร
    2. เพื่อให้ผู้เรียนทราบแนวทางและหลักการในการวิเคราะห์และประเมินความผูกพัน และเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยและเครื่องมือในการสร้างความผูกพันต่อองค์กร
    3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความผูกพันในองค์กรได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
321 Students
63 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร”