การสร้างต้นแบบโมเดลธุรกิจอย่างมืออาชีพ

The Professional Creation of a Business Model Prototype
1,101 Enrolled
12 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญ รูปแบบ วิธีการพัฒนา ประเภท ของการสร้างต้นแบบ (Prototype) ได้แก่ ต้นแบบทดสอบแนวคิด (CONCEPTUAL PROTOTYPE) ต้นแบบทดสอบพฤติกรรม (BEHAVIORAL PROTOTYPE) ต้นแบบทดสอบด้านรูปลักษณ์ (APPEARANCE PROTOTYPE)การร่วมสร้างต้นแบบกับผู้ใช้ (CO-CREATION PROTOTYPE) การสร้างต้นแบบอย่างพ่อมดแห่งอ็อซ (WIZARD OF OZ PROTOTYPE) ความหมาย ความสำคัญ วิธีการ เทคนิคการทดสอบ (Testing) ความหมาย ความสำคัญ กระบวนการแม่แบบโมเดลธุรกิจ (BUSINESS MODEL CANVAS)

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ รูปแบบ วิธีการพัฒนาการสร้างต้นแบบได้
    2. สามารถวิเคราะห์ประเภทการสร้างต้นแบบได้
    3. สามารถวิเคราะห์วิธีการ เทคนิคการทดสอบได้
    4. สามารถวิเคราะห์กระบวนการแม่แบบโมเดลธุรกิจได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
226 Students
51 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การสร้างต้นแบบโมเดลธุรกิจอย่างมืออาชีพ”