การสร้างวินัยในตนเอง…สำหรับเด็กปฐมวัย

7,904 Enrolled
0 hour

คำอธิบายรายวิชา

วิชา “การสร้างวินัยในตนเอง . . . สำหรับเด็กปฐมวัย (Promoting Early Childhood Children’ Self-Discipline)” นี้ จะทำให้ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เข้าใจถึงความหมาย ความสำคัญ และคุณลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง รวมไปถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างวินัยในตนเองให้กับเด็ก แนวทางการส่งเสริมวินัยในตนเองให้แก่เด็กตั้งแต่เล็ก หลักการและเทคนิควิธีสร้างวินัยในตนเองให้แก่เด็ก ไปจนถึงบทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูต่อการสร้างวินัยในตนเองให้แก่เด็ก

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  226 Students
  51 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การสร้างวินัยในตนเอง…สำหรับเด็กปฐมวัย”