การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์

Digital media creation on social networks
22,350 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

ผู้เรียนศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้งาน ด้านเทคโนโลยีมาพัฒนาสื่อมัลติมีเดียมีความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการสื่อสารและทำงาน ร่วมกับผู้อื่น ด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคล้องกับสิ่งที่ส่งผลให้ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อใช้สำหรับการออกแบบสื่อการสร้างแนวคิดใหม่การศึกษาค้นคว้าผลงานและข้อมูลรอบด้านเพื่อหาแนวคิด การจัดทำโครงงานการออกแบบสื่อโดยการการระดมสมองเพื่อให้เกิดแนวคิดที่หลากหลายการใช้เครื่องมือและวิธีการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดนอกกรอบและหาข้อสรุปที่สร้างสรรค์เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สื่อ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายขั้นตอนกระบวนการด้านการผลิตและพัฒนาสื่อวีดิทัศน์
    2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหาการเขียนบทวีดิทัศน์การเลือกรูปแบบรายการ
    3. ผู้เรียนสามารถจัดองค์ประกอบของภาพวีดิทัศน์สามารถเลือกใช้ขนาดภาพ มุมกล้องและการเคลื่อนกล้องได้อย่างเหมาะสม
    4. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่สามารถตัดต่อภาพวีดิทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพบันทึกและเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์บนสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีจรรยาบรรณพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้เป็นบุคลากรการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์อย่างยั่งยืนได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
171 Students
37 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์”