การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่าน Social Media

53,692 Enrolled
0 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและองค์ประกอบของเครือข่าย ลักษณะของเครือข่าย การสร้างและการก่อเกิดเครือข่าย ข้อเสนอแนะในการสร้างเครือข่าย ความหมายและองค์กรกอบของการสื่อสาร องค์ประกอบของระบบเครือข่ายเบื้องต้น อิทธิพลและการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ วิธีการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เป็นต้นเลือกใช้และกลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ เทคนิคการนำเสนอผ่านสื่อใหม่

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวความหมาย องค์ประกอบ และประเภทของเครือข่ายและสื่อสังคมออนไลน์
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงแนวทางในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างเครือข่าย และการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์การใช้เครือข่าย และสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ที่สร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์ได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
274 Students
17 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่าน Social Media”