การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Achievement Test
0 Enrolled
4 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมาย ความสำคัญของการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา การวัดพฤติกรรมทางการศึกษาทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ชนิดและลักษณะของแบบทดสอบ การสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ การหาคุณภาพแบบทดสอบ การใช้โปรแกรมหาคุณภาพแบบทดสอบ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญของการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา
    2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมทางการศึกษาทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย
    3. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้แบบทดสอบชนิดต่าง ๆที่เหมาะสมกับสาระ/มาตรฐาน/ตัวชี้วัดและผู้เรียนสามารถวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
    4. ผู้เรียนสามารถวัดผลและสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคุณภาพ

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
88 Students
30 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”