คำอธิบายรายวิชา

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรกับความจำเป็นที่ต้องมีการสอนงาน หลักการและความสำคัญของการสอนงาน การวางแผนการสอนงานตามหลัก SMART Goal ปัจจัยและกระบวนการของการสอนงานตามหลัก GROW Model การให้ข้อมูลป้อนกลับโดยใช้หลักการ STAR Model และแนวทางการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถจำแนกลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร
  2. ผู้เรียนสามารถเขียนแผนการสอนงานตามหลัก SMART Goal
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการสอนงานตามหลัก GROW Model
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการให้ข้อมูลป้อนกลับตามหลัก STAR Model
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
233 Students
23 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การสอนงาน”