การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน

Environmental Conservation and Global Warming
0 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ศึกษากรอบแนวคิด หลักการ กระบวนการและความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของโลกให้มีความยั่งยืน และเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ และศึกษาแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้คำนึงถึงการใช้พลังงาน การใช้น้ำ การจัดการชองเสียและการคมนาคมขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการศึกษาสาเหตุและผลกระทบของสภาวะโลกร้อน และบทบาทขององค์การระหว่างประเทศและการเมืองระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถอธิบายบทบาทของระบบนิเวศที่มีต่อมีต่อมนุษย์และการเกิดมลภาวะในระบบนิเวศได้
  2. สามารถอธิบายกลไกการเกิดและผลกระทบของภาวะโลกร้อนได้
  3. สามารถประเมินผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมและสามารถอธิบายแนวทางในการลดผลกระทบและปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อนได้
  4. สามารถอธิบายวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  5. สามารถอธิบายแนวทางที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
130 Students
29 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน”