การออกแบบกราฟิกเพื่อการเรียนการสอน

Instructional Graphic Design
3,403 Enrolled
12 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิกทั้งไทยและต่างประเทศ อินโฟกราฟิก การ สร้างสารสนเทศทางกราฟิก การใช้กราฟิกในงานสื่อสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ วีดิทัศน์ และมัลติมีเดีย การใช้งาน กราฟิกที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้เรียนในระดับต่าง ๆ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ การวิเคราะห์ งานออกแบบกราฟิก การฝึกปฏิบัติการออกแบบกราฟิกโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การน าเสนอและเผยแพร่ งานกราฟิก<>

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางการสร้างสนเทศทางกราฟิกได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายและยกตัวอย่างการสร้างงานกราฟิกเพื่อการเรียนการสอนแต่ละประเภทได้
  4. ผู้เรียนสามารถประเมินผลและประเมินคุณค่า ของงานกราฟิกแต่ละประเภทได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
274 Students
17 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การออกแบบกราฟิกเพื่อการเรียนการสอน”