การออกแบบพื้นที่จัดเก็บสินค้าสำหรับธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจค้าปลีกในยุค 4.0

Storage location design for SME and modern trade in 4.0
2,656 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการและวธิีในการจัดเก็บสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการ การออกแบบการจัดวางผังพื้นที่และการ กําหนดตําแหน่งการจัดเก็บสิ้นค้าแต่ละประเภท

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญในการออกแบบการใช้งานพื้นที่เก็บสินค้า
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการออกแบบพื้นที่จัดเก็บ และวิธีการระบุขนาดพื้นที่สําหรับจัดเก็บสินค้า และทางเดิน(Aisles)ได้อย่างเหมาะสม
    3. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการ และวิธีการพิจารณาเลือกตําแหน่งพื้นที่จัดเก็บสินค้าแต่ละรายการ พื้นที่ กิจกรรมสนับสนุน และการประเมินผลการทํางานได้อย่างเหมาะสม

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
105 Students
16 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การออกแบบพื้นที่จัดเก็บสินค้าสำหรับธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจค้าปลีกในยุค 4.0”