คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาเกี่ยวกับฟลิปฟลอบเบื้องต้น วงจรลำดับแบบอะซิงโครนัส การออกแบบวงจรนับไบนารี การวิเคราะห์วงจรลำดับ การหาที่มาของสเตทกราฟและตาราง การลดรูปของตารางสเตทและการกำหนดค่าสเตท

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายคุณลักษณะอุปกรณ์ต่างๆของวงจรลำดับได้ถูกต้องเหมาะสม
    2. ผู้เรียนสามารถทำตามขั้นตอนของการออกแบบวงจรลำดับได้
    3. ผู้เรียนสามารถออกแบบ state graph ของวงจรลำดับตามที่กำหนดได้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้
    4. ผู้เรียนสามารถออกแบบวงจรลำดับตามที่กำหนดได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
171 Students
37 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การออกแบบวงจรลำดับ”